Säännöt

Säännöt

I Nimi, kotipaikka ja kieli

1§ Yhdistyksen nimi on Espoon Pursiseura EPS ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen kieli on suomi.

II Tarkoitus ja toimintamuodot

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on

 • herättää ja ylläpitää harrastusta purjehdusurheiluun, retki- ja matkaveneilyyn sekä merenkulkuun
 • kehittää ja edistää jäsentensä tietoja ja taitoja purjehduksessa, merenkulussa ja merimiestaidoissa
 • erityisesti nuoriin kohdistuvan tiedotus-, ohjaus- ja valmennustoiminnan avulla tuoda nuoria purjehdusurheilun pariin
 • herättää ja ylläpitää jäsentensä keskuudessa hyvää yhteishenkeä ja oikeaa purjehtijan mieltä

3§ Tarkoitustaan yhdistys pyrkii toteuttamaan

 • järjestämällä purjehduskilpailuja ja harjoitus-, matka- sekä yhteispurjehduksia
 • edistämällä nuorisotoimintaa
 • järjestämällä tietopuolisia ja käytännöllisiä luento-, harjoitus- ja neuvontatilaisuuksia sekä kursseja ja leirejä
 • järjestämällä tilaisuuksia yhteiseen ajanviettoon
 • hankkimalla omistukseensa tai hallintaansa jäsentensä veneitä varten venesatamia, rantautumisalueita, kiinteistöjä, kalustoa ja irtaimistoa sekä ylläpitämällä näitä
 • sekä harjoittamalla sellaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena

4§ Yhdistys voi kuulua sen tarkoitusperiä ja toimintaa edustaviin liittoihin

III Jäsenet ja maksut

5§ Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet
 • juniorijäsenet
 • opiskelijajäsenet
 • perhejäsenet
 • miehistöjäsenet
 • kunniajäsenet
 • kannattajajäsenet

Juniorijäsen muuttuu varsinaiseksi tai opiskelijajäseneksi sen vuoden alussa, jona hän täyttää yhdeksäntoista (19) vuotta. Opiskelijajäseniä ovat ne jäsenet, jotka ovat täyttäneet yhdeksäntoista (19) vaan ei kaksikymmentäviisi (25) vuotta ja jotka opiskelevat päätoimisesti. Perhejäsen on varsinaisen-, juniori-, tai opiskelijajäsenen kanssa samassa taloudessa elävä jäsenvuonna yhdeksäntoista (19) vuotta täyttävä tai vanhempi henkilö. Miehistöjäsen on jäsenvuonna yhdeksäntoista(19) vuotta täyttävä tai vanhempi henkilö.

Kannattajajäsen on yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa tai tukea

yhdistyksen toimintaa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

 

6 § Varsinaiset-, juniori-,opiskelija-, perhe-, miehistö- ja kannattajajäsenet hallitus hyväksyy hakemuksen ja siihen liittyvän yhdistyksen kahden jäsenen antaman suosituksen perusteella. Kunniajäseniksi yhdistys voi kokouksessaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen tarkoitusperiä ja toimintaa erityisesti edistäneitä henkilöitä.

 

7 § Hallitus voi erottaa jäsenen, joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä tai hyviä tapoja vastaan. Erottamisasiassa hallitus voi päättää, kun vähintää viisi jäsentä on saapuvilla ja erottamispäätös on pätevä kun neljä jäsentä siihen yhtyy. Erottamispäätös on ilmoitettava kirjattavana kirjeenä jäsenen jäsenrekisteriä varten ilmoittamaan osoitteeseen. Erotetulla jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valituskirjelmä on toimitettava hallitukselle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen tiedoksisaattamisesta. Asia käsitellään seuraavassa yhdistyksen kokouksessa ja hallituksen päätöksen muuttamiseen vaaditaan 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

Hallituksella on oikeus erottaa yhdistyksen jäsenyydestä henkilö, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen hallituksen määräämänä aikana. Tästä päätöksestä ei ole valitusoikeutta. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä tehtyään siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa. Tällöin on jäsenen kuitenkin suoritettava jäsenmaksunsa eroamisvuodelta.

 

8 § Yhdistyksen varsinaiset-, juniori-, opiskelija-, perhe- ja miehistöjäsenet suorittavat yhdistykselle siihen liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, joiden suuruus määrätään syyskokouksessa. Kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksuista päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Hallitus voi määrätä vuosittain maksun yhdistyksen tarjoamista palveluista, kuten venepaikasta, säilytystilasta, vuokrauksesta tms.

 

IV Hallitus ja toimihenkilöt

 

10§

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu

 • puheenjohtajana kommodori
 • varapuheenjohtajana varakommodori
 • neljästä kuuteen (4-6) muuta jäsentä

Kaikki hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on erovuorossa joko kommodori tai varakommodori ja kaksi tai kolme hallituksen muuta jäsentä.

Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan valita peräkkäin uudelleen kaksi kertaa, paitsi hänen siirtyessään kommodoriksi tai varakommodoriksi.

 

11§ Hallitus kokoontuu kommodorin tai hänen estyneenä ollessa varakommodorin kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä jäsentä on saapuvilla, paitsi 7§:ssä mainittua asiaa käsiteltäessä oltava viisi jäsentä saapuvilla.

 

12§ Hallitus valitsee keskuudestaan tai sen ulkopuolelta toiminnanjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut toimihenkilöt, jotka ovat yhdistyksen toimintaa varten tarpeellisia. Hallitus perustaa avukseen tarpeelliseksi katsomiaan toimielimiä ja nimittää niiden jäsenet.

 

13§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

 

14§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä hänen varamiehensä. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa viimeistään käsiteltävän tilikauden jälkeiseen vuosikokoukseen mennessä.

 

V Kokoukset

15§ Yhdistyksen kokouksia ovat

 • vuosikokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä
 • syyskokous, joka pidetään loka- tai marraskuussa
 • ylimääräinen kokous, joka kutsutaan koolle tarpeen vaatiessa tai milloin vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä koolle kutsumista kirjallisesti vaatii erityistä ilmoitettua asiaa varten

Hallitus kutsuu kokouksen koolle vähintään viikkoa ennen kokouspäivää joko vuosikokouksen määräämässä yhdistyksen toimialueella huomattavan levikin omaavassa sanomalehdessa tai ilmoituksella yhdistyksen kerhohuoneistossa tai jäsenille lähetetyllä kokouskutsulla.

 

16§ Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, kokouksen sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
 • esitetään ja päätetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle päättyneeltä toiminta- ja tilikaudelta sekä muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja äänten laskijat
 • todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijat
 • valitaan kommodori ja varakommodori joka toinen vuosi sekä yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle uudet jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi
 • valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä hänen varamiehensä
 • esitetään ja päätetään tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenten maksut, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien palkkiot sekä missä lehdissä kokouskutsut ja tiedonannot jäsenille julkaistaan
 • muut hallituksen tai jäsenten kokoukselle esittämät asiat

Jäsenten esitykset kokouksille on toimitettava kirjallisesti hallitukselle vähintään kuukausi ennen kokousta.

 

17§ Yhdistyksen kokouksissa on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen varsinaisilla, kunnia- ja opiskelijajäsenillä sekä15 vuotta täyttäneillä juniorijäsenillä. Perhe-, miehistö-, kannattaja- ja 15 vuotta nuoremmilla juniorijäsenillä on puheoikeus. Ratkaisu kokouksissa tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöksissä tai laissa ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kullakin äänivaltaisella jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

 

VI Erinäisiä säännöksiä

 

18 § Yhdistys pitää vene- ja katsastusluetteloja

19 § Hallituksella on oikeus myöntää kunnia- ja ansiomerkkejä

20 § Hallituksella on oikeus antaa määräyksiä, ohjesääntöjä ja ohjeita yhdistyksen toimintaan liittyvissä asioissa kuten esimerkiksi

 • kiertopalkintojen säännöt
 • kiinteistöjen käyttösäännöt
 • satamamääräykset
 • vartiosäännöt

 

VII Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkaminen

21 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta samoin kuin yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa ja on esityksen tullakseen hyväksytyksi saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.

22 § Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava jollekin tunnetulle ja hyväksyttävin periaattein toimivalle suomalaiselle oikeuskelpoiselle yhdistykselle käytettäväksi purjehdusta tai muuta veneurheilua edistävään tarkoitukseen. Varojen luovutuksesta ja niiden käyttötarkoituksesta päättää yhdistyksen purkamiskokous.

23 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.